Algemene Voorwaarden

 

1. WERKINGSSFEER

1.1. Advies buro rennenberg (hierna te noemen: “abr”) neemt op zich om in opdracht van de opdrachtgever vastgoedobjecten te inspecteren, de resultaten van deze inspectie(s) eventueel vast te leggen in een inspectierapport en dit rapport ter beschikking te stellen aan de opdrachtgever.

 

1.2. Op alle aan abr verstrekte opdrachten en de met abr gesloten overeenkomsten zijn in ieder geval van toepassing de algemene voorwaarden van abr. De opdrachtgever verklaart, bij opdrachtverstrekking, bekend te zijn met deze algemene voorwaarden alsmede de inhoud daarvan te aanvaarden. Eveneens zijn van toepassing de in de rapportage en de in onderhavige voorwaarden omschreven uitgangspunten, voorwaarden en definities en onderhavige contractvoorwaarden, in de laatste versie en geldig op dat moment.

 

2. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

2.1 Opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van bouwkundige keuringen, worden aan abr verstrekt middels het aanvraagformulier via de website van abr waarop alle relevante informatie met betrekking tot de te inspecteren object(en) zijn vermeld. Deze informatie is met betrekking tot keuringen inclusief de door opdrachtgever in verband met de meldingsplicht of anderzijds verkregen informatie over al gesignaleerde gebreken en/of tekortkomingen.

 

2.2. De in artikel 2.1 bedoelde informatie wordt uiterlijk direct voor aanvang van de inspectie aan abr overhandigd. Deze schriftelijke informatie dient ondertekend en volledig en duidelijk leesbaar te zijn. Indien de opdrachtgever geen ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier aan abr heeft overhandigt, zal abr geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden aanvaarden.

 

2.3. Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

 

3. INHOUD VAN DE INSPECTIE EN HET RAPPORT

3.1. De bouwkundige inspectie bestaat uit een visuele inspectie gerelateerd aan het bouwjaar van het object en is een momentopname waarbij uitsluitend gesignaleerde zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gerapporteerd.

 

3.2. Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt niet met zich mee dat specialistische onderzoeken worden uitgevoerd, noch dat er metingen worden verricht, noch berekeningen worden uitgevoerd, noch onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild etc. om achter-, tussen-, boven-, en/of onderliggende constructies en/of installaties te kunnen beoordelen. abr zal haar werkzaamheden naar beste kunnen en wetenschap verrichten. abr geeft echter geen garanties met betrekking tot de verrichte onderzoeken/of verstrekte adviezen.

 

3.3. Verborgen gebreken welke visueel niet waarneembaar waren tijdens de inspectie en zich bevinden tussen, achter, boven of onder plafonds, vloeren, wanden en/of andere afwerkingen, en pas zichtbaar worden tijdens sloop,- herstel,- en/of renovatiewerkzaamheden , verwijdering van afwerkingen, bekledingen of andere elementen dan wel veranderingen die tijdens de inspectie niet mogelijk waren, maken geen deel uit van deze rapportage.

 

3.4. De opdrachtgever garandeert dat abr vrij toegang verkrijgt tot het te inspecteren object en alle te inspecteren onderdelen waaronder zolders, kruipruimten etc. en dat er geen verrassende elementen aanwezig zijn waaronder loslopende huisdieren en dergelijke.

 

3.5. Ten behoeve van de bouwkundige keuring worden de begane grondvloeren ge´nspecteerd in de directe omgeving van het kruipluik indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger niet bij de inspectie aanwezig is. Indien de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger wel bij de inspectie aanwezig is, wordt de onderzijde van de begane grondvloer ge´nspecteerd indien deze op eenvoudige wijze en onder goede omstandigheden en zonder gevaar toegankelijk is, dit in verband met veiligheid en Arbo- wetgeving. Een en ander uitsluitend ter beoordeling door abr. Voor alle inspecties is een droge en minimaal vrije kruiphoogte van 0,50 meter vereist.

 

3.6. Daken, goten, overstekken, etc. tot een maximale hoogte van ca. 2,5 meter (1 verdiepingshoogte) worden ge´nspecteerd, indien veilig, dit uitsluitend ter beoordeling door abr, bereikbaar met ladders van maximaal 3,5 meter (werkende hoogte 2,5 meter). Indien hoger gelegen elementen dienen te worden ge´nspecteerd, kan dit uitsluitend met door de opdrachtgever

beschikbaar gesteld klimmateriaal dat voldoet aan de huidige wettelijke eisen, in goede staat van onderhoud verkerend en onder veilige omstandigheden, dit uitsluitend ter beoordeling door abr.

 

3.7. Er wordt tijdens de inspecties niet specifiek naar milieubelastende materialen gezocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder milieubelastende materialen wordt onder andere verstaan asbest, olietanks en dergelijke.

 

3.8. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar zijn, dit uitsluitend ter beoordeling door de abr, worden deze objecten en/of gedeelten daarvan niet ge´nspecteerd. Hiervan wordt in de rapportage melding gemaakt.

 

3.9. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen c.q. gedeelten van een object door een ter zake deskundig en gespecialiseerd bedrijf nader aanvullend, al dan niet destructief, onderzocht dienen te worden, zal dit in het rapport worden aangegeven.

 

3.10. Indien weersinvloeden en/of onvoorziene omstandigheden de inspectie onmogelijk maken, bemoeilijkt en/of vertraagt, dat uitsluitend ter beoordeling van/door abr, behoudt abr zich het recht voor inspectie uit te stellen en/of te onderbreken.

 

3.11. Indien een inspectie, wegens onder artikel 3.10 omschreven omstandigheden, geen doorgang kan vinden, moet worden afgebroken, of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal deze inspectie wel in rekening worden gebracht. Er zal dan een hernieuwde inspectie en/of een vervolginspectie plaats vinden.
Deze hernieuwde en/of vervolginspectie zal door abr worden uitgevoerd conform de in onderhavige overeenkomst omschreven voorwaarden en tarieven.

 

3.12. Indien door abr inspecties moeten worden verricht aan objecten welke deel uitmaken van een groter geheel, zal de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger vooraf aangeven welke gebouwonderdelen moeten worden meegekeurd. In onderhavige situaties behoudt abr zich het recht voor evt. meerkosten te factureren.

 

3.13. De objecten worden door abr, in het kader van de rapportage, visueel gecontroleerd respectievelijk ge´nspecteerd. De zichtbare onderdelen worden beoordeeld op hun functionaliteit en kwaliteit. Voor die onderdelen die niet visueel te inspecteren zijn kan een afgeleid oordeel worden gegeven van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat van de wel zichtbare, samengestelde en verband houdende bouwonderdelen.

 

3.14. De geldigheidsduur van een rapport bedraagt 6 maanden.

 

3.15. Opdrachtgever heeft de plicht om de inhoud van de door abr opgestelde rapportages en verstrekte adviezen na ontvangst te controleren op juistheid en volledigheid en binnen 14 dagen na dagtekening wijzigingen en/of aanmerkingen aan abr door te geven. Tenzij binnen 2 weken wijzigingen en/of aanmerkingen door opdrachtgever aan abr kenbaar zijn gemaakt wordt opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk akkoord te gaan met uitgevoerde werkzaamheden, opgestelde rapportages en verstrekte adviezen. abr heeft het recht zich te vergewissen over de juistheid van wijzigingen en/of aanmerkingen van opdrachtgever, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geen enkel recht kan doen gelden.

 

3.16. Wijzigingen respectievelijk aanpassingen in de inspectierapporten en/of de werkmethodieken worden uitsluitend door abr aangebracht.

 

4. PRIJZEN

4.1. abr behoudt zich het recht voor de tarieven eens per jaar, per januari, aan te passen conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

 

4.2. Het halen en brengen van sleutels zal slechts geschieden in uiterste noodzaak en uitsluitend op voorafgaand verzoek van de opdrachtgever en/of zijn vertegenwoordiger en binnen een straal van 10 km rond het te inspecteren object. In onderhavige situaties zal abr gevrijwaard zijn tegen alle aansprakelijkheden en schaden van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook. Het halen en/of brengen van sleutels buiten een straal van 10 km zal worden gefactureerd tegen de geldende tarieven van abr.

 

4.3. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is, de opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of de bewoner/verkoper niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is en daardoor het object niet kan worden gekeurd, kan abr niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.

 

4.4. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om, op werkdagen, de opdracht tot uiterlijk 24 uur vˇˇr de afspraak van inspectie te annuleren. Bij annulering na deze termijn is opdrachtgever aan abr een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen inspectietarief.

 

4.5. De in een rapportage aangegeven kosten zijn globale ramingen van herstelkosten en/of kosten voor vervanging van de zichtbare gebreken. Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde prijzen geen rechten worden ontleend.

 

4.6. Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst, door opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door abr aangewezen bankrekening. abr heeft echter te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid, waaronder bankgarantie, te verkrijgen.

 

5.2. Indien de opdrachtgever enig door hem verschuldigd bedrag niet op de voet van vorenstaande voldoet, is hij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim.

5.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van abr, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever of verband houdende met het verweer tegen een ten onrechte door de opdrachtgever gepretendeerde vordering, komen voor rekening vqn de opdraqchtgever.

 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

6.1. Tot aan het tijdstip waarop opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij abr.

 

6.2 Het is opdrachtgever verboden de door abr aan opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijn(en) is nagekomen.

 

6.3 Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door abr geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is opdrachtgever, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan abr verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door opdrachtgever.

 

7. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

7.1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door abr vervaardigde rapportages berusten bij abr.

 

7.2. abr heeft het recht de door abr vervaardigde rapportages aan derden te verstrekken.

 

8. BE╦INDIGING OVEREENKOMST

8.1. Indien de opdrachtgever ÚÚn of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surseance van betaling aanvraagt, verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft abr het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van haar enig toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

8.2. De ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 dient te allen tijde te geschieden bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot. Onverminderd de abr verder toekomende rechten heeft abr het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd een overeenkomst uit te voeren, om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst ter keuze van abr op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat abr tot enige schadevergoeding gehouden is.

 

9. OVERMACHT

9.1.Onder overmacht als bedoeld in artikel 8.2 wordt ten deze verstaan, elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving van de overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, brand, weersomstandigheden, ongevallen, gewijzigde wettelijke voorschriften resp. aanwijzingen en instructies van overheden, etc.

 

10. KLACHTEN

10.1. Klachten respectievelijk schade en/of aansprakelijkstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn, altijd schriftelijk aan abr te worden gemeld.

 

10.2. Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien opdrachtgever abr niet binnen een week na de datum van oplevering hiervan in kennis heeft gesteld.

 

10.3. Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

10.4. Klachten die abr bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van herinspectie en/of schadevergoeding.

 

10.5. Klachten inzake facturen van abr dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door abr te zijn ontvangen.

 

10.6. Het indienen van klachten ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens abr.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. abr is slechts aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door abr en opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van abr.

 

11.2. Bij mogelijke vermeende aansprakelijkheid, is deze, in alle redelijkheid en billijkheid, als volgt gemaximeerd;
A: voor uitgevoerde bouwtechnische inspecties en rapportages, uitgevoerde expertises en alle verdere daarmee samenhangende werkzaamheden en rapportages tot maximaal € 2.500,00;
B: voor alle overige werkzaamheden en adviezen etc. tot het voor haar diensten ten behoeve van die uitgevoerde opdracht toekomende honorarium.

Bij opdrachten met een looptijd langer dan drie maanden, is het totaal door abr met betrekking tot de uitgevoerde opdracht te vergoeden schade beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 

11.3. abr is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen bedrijfsschaden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- c.q. vertragingsschade, schade als gevolg van (het verschaffen van) gebrekkige medewerking, informatie of materialen van opdrachtgever, schade als gevolg van handelingen van aannemer of leveranciers in strijd met tekeningen, het bestek, ondeugdelijk uitgevoerde (herstel) werkzaamheden en/of verdere voorwaarden, schade aan personen, goederen of ter zake van het bouwkundige werk ontstaan, als gevolg van gebreken alsmede door ondeugdelijk uitgevoerde werkzaamheden door derden en evt. daaruit ontstane gevolgschaden en schaden wegens door abr uitgevoerde werkzaamheden, gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

In alle gevallen waarin abr gehouden is tot betaling van schadevergoeding, zal deze, indien de schade is gedekt door een verzekering van abr, nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

 

11.4. Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 4 weken na oplevering schriftelijk aan abr te melden.

 

11.5. Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van abr komt, geldt een eigen risico van € 500,00.

 

11.6. Indien abr aansprakelijk is voor de schade, is abr gerechtigd de schade op eigen kosten te doen beperken of ongedaan te maken, te herstellen of te doen herstellen.

 

11.7. Omdat het advies van abr in de rapportages op een visuele beoordeling is gebaseerd, worden in de rapportages alleen zichtbare gebreken vermeld. abr is derhalve niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het niet vermelden van gebreken die niet zichtbaar zijn, noch voor gebreken waarbij is aangegeven dat herstelwerkzaamheden verricht moeten worden of een nader specialistisch onderzoek gewenst of noodzakelijk is.

 

11.8. abr is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat abr gebreken niet in de rapportages heeft vermeld doordat opdrachtgever of derden informatie van de ge´nspecteerde objecten hebben verzwegen of onjuist verstrekt.

 

11.9. abr is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan abr verstrekte informatie die abr vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. abr zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.

 

11.10. abr is niet aansprakelijk voor zaken die abr niet ge´nspecteerd heeft alsmede voor het niet vermelden van gebreken die redelijkerwijs niet zichtbaar zijn en waarvan abr in de rapportages heeft vermeld dat deze niet zijn ge´nspecteerd onder schriftelijke vermelding van de reden waarom dit achterwege is gelaten

 

11.11. abr is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met asbest of asbesthoudende materialen, ongeacht of die asbest vrijgekomen is of deel uitmaakt van opstallen of materialen.

 

11.12. opdrachtgever is gehouden om abr de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te herstellen. Indien opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat opdrachtgever abr hierover vooraf schriftelijk heeft ge´nformeerd of abr de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te inspecteren, dan verbeurt opdrachtgever hiermee het recht op herinspectie en/of enige schadevergoeding.

 

11.13. Opdrachtgever vrijwaart abr voor alle schade die abr mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover abr daarvoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.

 

11.14. Bij vaststelling van de hoogte van een eventueel te vergoeden schade, wordt de ouderdom en de bouwkundige staat van het object of onderdeel waarop de schade is ontstaan, meegewogen. Dit conform het indemniteitsbeginsel en in de verzekeringswereld gebruikelijke regelingen.

 

11.15. Een door abr uitgevoerde inspectie en/of uitgebracht rapport kan en mag niet worden gezien als een garantiedekking c.q een garantieverzekering, resp. een aanvullende dekking en / of aanvullende verzekering voor evt. gebreken en/of tekortkomingen van welke aard en ontstaan door welke oorzaak dan ook.

 

11.16. abr is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een omschrijving in het rapport die niet overeenkomt met de in wettelijke voorschriften of reglementen van nutsbedrijven of voor door hen gehanteerde terminologie.

 

11.17. abr is niet aansprakelijk voor schades, die voortvloeien uit storingen en/of meerwerk veroorzaakt door of vanwege voorschriften en maatregelen van de overheden of nutsbedrijven.

 

11.18. abr is niet aansprakelijk voor schade verband houdende met of ten gevolge van onjuiste kostenbegrotingen en/of verkeerde prijsopgave, schade ten gevolge van omissies in inspecties en inspectierapporten en/of schade voortvloeiende uit of verband houdende met adviezen en/of rapportages van externe deskundigen.

 

12. VERVALTERMIJN

12.1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van abr onverwijld schriftelijk aan abr mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen ÚÚn jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen ÚÚn jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

13.1. Op alle door abr te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door ÚÚn partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen opdrachtgever en abr mochten ontstaan in verband met de opdracht of enige overeenkomst en/of zaak die daarvan een uitvloeisel is en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht.